Transparentnost i pitchevi iz ugla kompanija!

Istraživanje u organizaciji Marketing mreže i agencije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Smart Plus Research sprovedeno je tokom oktobra ove godine, metodom online ankete, na prigodnom uzorku od 52 kompanije koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su u toku 2018. godine raspisivale pitcheve, i planiraju da ih sprovode i u 2019. godini. Cilj istraživanja je bio da se bliže upoznaju navike kompanije, kada je reč o pitchevima, njihovom raspisivanju, funkciji i očekivanjima koje imaju od njih.

Rezultati ukazuju na to da u 7 od 10 kompanija postoji osoba ili tim kojima je marketing primarna dužnost, a da u 2 od 3 kompanije, taj tim ne čini više od 4 osobe (najčešće 42%, u pitanju je jedna osoba). Kada je reč o budžetu koje kompanije odvajaju za marketinške aktivnosti, u 22% slučajeva, on iznosi preko 100.000€, dok se u gotovo polovini kompanija budžet kreće u rasponu od 25.000 do 100.000€.

Prema rečima naših sagovornika, dve trećine kompanija će u 2019. raspisivati pitcheve po pozivu, a jedna trećina javne. One koje to i inače čine po pozivu, u 70% slučajeva, pozivaju 1-6 agencija na pitch. Pitchevi se u polovini kompanija raspisuju 2-3 puta godišnje, a u svakoj četvrtoj češće od toga. Marketing i sektor komunikacija u nešto više od trećine kompanija (37%) imaju odlučujuću ulogu u odabiru agencije, dok je top menadžment zaslužan za odabir u 20% slučajeva. U podjednakom broju kompanija, agencije se „vezuju“ na godišnji fee i po projektu.

U 2019. godini, gotovo polovina kompanija će raspisati pitcheve za izbor digitalnih, BTL i kreativnih agencija, četvrtina kompanija će izabrati dobavljače među PR i istraživačkim agencijama, a petina Media Buying agenciju. Na pitanje koji su glavni razlozi za raspisivanje pitcheva, najveći broj kompanija (61%) je odgovorilo da je u pitanju sticanje opšteg utiska o tržištu i ponudama, a nešto više od polovine (56%) navodi da je u pitanju dobijanje novih i kvalitetnijih ideja. Među ostalim odgovorima, izdvajaju se i dobijanje najpovoljnije cene (37%) i pregled više „besplatnih“ ideja (29%).

Uloga agencija pri formulisanju marketinške strategije za najvažnije brendove (proizvode/usluge) je prema rečima nešto više od polovine kompanija, velika, dok je kao malu ocenjuje tek svaka četvrta kompanija. Tome u prilog govori i nalaz da je za 76% kompanija, agencija percipirana kao važan i pouzdan partner u razvoju poslovanju, dok je za preostalu manjinu, ona “samo” outsourcing pružalac usluge.

Da stručne nagrade koje osvajaju utiču na odabir agencije, svedoči činjenica da je čak 7 od 10 kompanija odgovorilo potvrdno, a tek 2 od 10 odrično. Međutim, kada se pogledaju i ostali faktori koji utiču na odabir agencije, vidimo da nagrade i ne igraju toliko veliku ulogu, dovedene u kontekst ostalih kriterijuma. Glavnu rolu imaju kreativnost (29%) i inovativnost ponude (27%), ali i način na koji agencija komunicira o sebi (24%). Takođe, važni su i tajminzi i brzina kojom se pruža usluga (22%), dok, poražavajuće za struku, dugogodišnja saradnja i poverenje i cena usluge predstavljaju podjednako važan faktor (po 20%).

Kada su kompanije upitane da ocene agencije i saradnju sa njima na nekoliko različitih parametara, na skali od 1 do 5, gde 1 predstavlja potpuno neslaganje sa konkretnim aspektom, a 5 potpuno slaganje, primetno je da su se gotovo svi odgovori skoncentrisali oko srednje ocene, 3. Nešto malo višu ocenu, a samim tim i slaganje sa stavkom, nosi „agencija zadovoljava većinu naših potreba“ (3.32), dok je najniža ocena dobijena na stavci „agencija nas edukuje i pomaže nam da idemo u korak sa inovacijama“ (2.76).

O značajnosti projekta Agency Report posredno govore i rezultati našeg istraživanja. Tako, na pitanje koliko je kompanijama važno da agencija sa kojom sarađuju posluje transparentno, 70% kompanija je navelo da je važno, dok svega 10% transparentnost poslovanja percipira kao nevažnu. Još značajniji je nalaz da 84% kompanija smatra kao važno da imaju uvid u rezultate poslovanja agencija sa kojima ili trenutno sarađuju, ili to planiraju da čine.


Oceni tekst

5,00 od 5
Loading...

Komentari